Friesland

Muzykkapel Bjusterbaarlik Akkrum
Net sobje mar Blaze Beetsterzwaag
De Swalkers Blauwhuis
De Wettertoerkapel Drachten
Dweilorkest Rûch en Lûd Hallum
Heegemer Dekdweilers Heeg
De Glasblazers Heerenveen
Dweilorkest De Hollumer Gromkes Hollum-Ameland
Blaaskapel De Koudumer Hofkesjongers Koudum
Trommel- Toeter- en sjoklup Lutkewierum Lutkewierum
Dweilorkest De Wodkapel Marrum
Dweilorkest De Menaemer Feintsjes Menaldum
De Putkapel Sneek
Blaaskapel De Útlopers Sneek
Blaaskapel De Harrekieten Surhuisterveen
De Boljeiers Tijnje
Dweilorkest De Lendebloazers Wolvega